ie

Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný

Pre správne zobrazenie stránky vám odporúčame použiť prehliadač Firefox alebo ChromePopis elektrárne

Paroplynová elektráreň pri obci Malženice na západnom Slovensku začala vyrábať elektrinu v roku 2010 s inštalovaným výkonom 436 megawattov (MW). Ročná výroba elektriny by mala dosiahnuť 2 miliardy kilowatthodín (kWh), čo predstavuje dostatok energie pre približne 600 000 domácností. Palivom pre výrobu elektriny je výlučne zemný plyn. Elektráreň je napojená na elektrickú rozvodňu v Križovanoch, odkiaľ sa bude distribuovať ďalej do distribučných sústav až ku koncovému zákazníkovi. PPC Malženice vyrába a dodáva elektrinu do elektrizačnej sústavy SR a v najbližšom čase plánuje poskytovať podporné služby pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s.. Vzhľadom na svoje technické parametre a regulačné schopnosti zaujme PPC Malženice významné miesto medzi výrobcami elektriny na Slovensku.

 

Stručný popis výroby elektriny v ZSE Elektrárne, s.r.o.

Pracovným médiom plynovej turbíny je plyn a vzduch. Vzduch sa nasáva do kompresora, ktorý ho stláča a vháňa do prstencovej spaľovacej komory. Pri výrobe elektriny je zemný plyn ohrievaný pomocou kotolne umiestnenej v regulačnej stanici plynu. Ďalším spotrebičom plynu pri výrobe elektriny je pomocný kotol umiestnený v budove pomocnej kotolne. V spaľovacej komore sa privádza palivo a spaľuje sa. Týmto procesom vznikajú spaliny o vysokej teplote pre vstup do turbíny. V turbíne prebieha expanzia horúceho plynu, ktorý roztáča turbínu a prostredníctvom spojovacieho hriadeľa sa cez spojku zo strany kompresora prenáša výkon do generátora. Spaliny prúdia do spalinového kotla pri prevádzke bloku. Spaliny z plynovej turbíny v spalinovom kotly odovzdávajú svoju energiu vode, z ktorej sa vytvára vysokotlaká, strednotlaká a nizkotlaká para. Vysokotlaká, strednotlaká a nizkotlaká para odovzdáva svoju tepelnú energiu parnej turbíne, ktorá vyrába elektrickú energiu prostredníctvom generátora, ktorého rotor je spojený s rotorom parnej turbíny. Výstupná para z parnej turbíny kondenzuje v kondenzátore na vodu, ktorá sa vracia späť do kotla. Pomocný kotol zabezpečuje počas nábehu/odstávky paru pre bezpečný nábeh a odstávku zariadenia elektrárne.

Spaľovacia a parná turbína spolu s generátorom tvoria jedno hriadeľové zariadenie pripojené cez synchrónnu samo nastaviteľnú spojku. Generátor je umiestnený medzi spaľovacou a parnou turbínou. Súčasťou elektrárne sú aj 4 diesel agregáty, ktoré zabezpečujú bezpečný dobeh zariadení elektrárne v prípade výpadku elektrickej energie sústave, a ktoré ďalej umožňujú v prípade potreby zabezpečiť nábeh bloku pri rozpade elektrizačnej sústavy, a tým obnoviť napätie v systémovej rozvodni Križovany.

Okamžitý odber zemného plynu je závislý od požadovaného elektrického výkonu plynovej turbíny, t.j. v rozsahu od 49 000 Nm3 do 77 000 Nm3. Maximálny denný odber plynu je 1,9 mil. Nm3.

Principiálna schéma elektrárne.

Obr.: Principiálna schéma elektrárne.

Hlavným zdrojom emisií skleníkových plynov CO2 je prstencová plynová turbína.

Spaľovacia turbína SGT5-4000F je jedno hriadeľové zariadenie s monolitickým krytom a je vhodná na pohon generátorov s prevádzkou pri základom výkone aj špičkovom výkone elektrárne. Jediným palivom je zemný plyn.

  • Nominálny elektrický výkon: 284 MWe
  • Prívod tepla palivom: 725 MWt
  • Účinnosť: 39%
  • Prietok zemného plynu: 15 kg/s
  • Prietok výstupných spalín: 685 kg/s
  • Teplota výstupných spalín: 580 °C

 

Rozloženie jednotlivých technologických zariadení v prevádzke elektrárne.

Obr.: Rozloženie jednotlivých technologických zariadení v prevádzke elektrárne.